nl
Inloggen


Inloggen Registreer
X

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Algemene voorwaarden

 1. Alle orders aangenomen door onze vertegenwoordigers zijn slechts geldig na aanvaarding door onze directie. Onze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing en primeren steeds op de eventuele voorwaarden van de klant.
 2. Offertes, in welke vorm ook opgesteld, binden ons slechts gedurende een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de offertedatum. Bijgevolg dient de schriftelijke aanvaarding van onze offerte, behoorlijk voor akkoord ondertekend, in ons bezit te zijn uiterlijk op de laatste dag van de voorgestelde termijn.
 3. De leverings- en uitvoeringstermijn worden gegeven ter informatie en geven nooit recht op verwijlintresten of schadevergoeding,noch tot vernietiging van de bestelling, tenzij zestig dagen na een aangetekende aanmaning tot levering.
 4. Alle materialen en goederen worden aanvaard in onze maatschappelijke zetel te Kermt. Zij worden verzonden, alle risico’s ten laste van de bestemmeling.
 5. Wij behouden ons het recht voor ten allen tijde een voorafbetaling van 40% van de prijs te vragen vooraleer te leveren.
 6. Bij niet-afname na sommatie of bij weigering het gevraagde voorschot te betalen hebben wij het recht de bestellinghuur van rechtswege als nietig te beschouwen en zal door de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 40% van het bedrag van de bestelling, onverminderd ons recht op een hogere te bewijzen schadevergoeding.
 7. De enkele afhaling of ontvangst zonder voorbehoud door de klant of zijn gemachtigde geldt als onherroepelijke aanvaarding van de perfecte staat van de goederen.
 8. Wij hebben het recht de regelmatig geweigerde goederen te vervangen, zonder dat dit aanleiding kan geven op gelijk welke schadevergoeding.
 9. De geleverde goederen blijven onze eigendom zolang zij ons niet volledig werden betaald in hoofdsom, interesten, kosten en toebehoren van welke aard ook. De klant mag noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks het geleverde maar nog niet volledig betaalde materiaal vervreemden, in pand geven, uitlenen, onderverhuren, door derden laten gebruiken of zijn huurrechten geheel of ten dele overdragen, noch mag hij het bij verkoop of de overdracht van de handelszaak betrekken.
 10. Zo wij voor de uitvoering van bepaalde bestellingen een beroep doen op een derde, doet de klant ten opzichte van onze firma afstand van elk verhaal en van alle rechten en vorderingen uit hoofde van de wanprestatie van derden. Daartegenover staat dat wij aan de klant, die dit aanvaardt, elk verhaal, alle rechten en vorderingen overdragen die wij zouden kunnen laten gelden wegens of met betrekking tot het materiaal of de werken en die overeenkomstig de voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst tussen de derde en onze firma.
  De huurder beschikt aldus over een rechtstreekse vordering tegenover de derde en is als enige verantwoordelijk voor de vervulling van de formaliteiten die deze overdracht tegenwerpelijk maken aan derden.
 11. Al onze facturen zijn contant betaalbaar in Kermt /Hasselt.
 12. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het verschuldigde bedrag verhoogd met een intrest van 15% per jaar vanaf de vervaldag.
 13. In geval van niet-betaling van de schuld op de vervaldag ten gevolge van kwaadaardigheid of nalatigheid, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het bedrag ervan ambtshalve verhoogd met 15% met als forfaitaire schadevergoeding wegens buitengerechtelijke kosten, zonder dat deze bepaling een beletsel vormt voor de eventuele toepassing van artikel 1244 B.W.
 14. De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog niet vervallen facturen met zich mee.
 15. Het aanbieden van een wissel of ontvangkaart brengt geen schuldvernieuwing met zich mee en doet dus geen afbreuk aan de toepassing van de algemene voorwaarden, in het bijzonder niet van de conventionele interesten en het schadebeding.
 16. Gebeurlijke geschillen van alle aard behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement  Hasselt, zelfs wanneer de betaling bedongen is met cheques of wissels.
 17. Klachten aangaande facturen dienen ons binnen de twee weken schriftelijk toe te komen. Na deze termijn zal er geen geldig gevolg gegeven worden.
Elke administratieve wijziging, na facturatie, kan aanleiding geven tot bijkomende kosten.

 

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.