• Winkelwagen
    0 Product(en) € 0,00
    • 0 Product(en) € 0,00

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EUROSATSHOP BVBA VOOR ONLINE VERKOOP EN LEVERINGEN VAN PRODUCTENEurosatshop bvba met haar hoofdkantoor op het adres

Diestersteenweg 79 , 3500 Hasselt, België
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer BE 0457 837 723.

Heb je een vraag voor Eurosatshop? 

Vul het contactformulier in en je ontvangt zo snel mogelijk een antwoord.

TOEPASSELIJKHEID
De volgende definities gelden in deze Algemene voorwaarden: 

Gelieerde partijen: iedere persoon of entiteit, een persoon of entiteit die, direct of indirect, de controle heeft over, wordt gecontroleerd door of onder gezamenlijke controle staat van, een dergelijke persoon of entiteit. Ten aanzien van gelieerde partijen, wordt onder "controle" verstaan: het bezit van de bevoegdheid om direct of indirect de activiteiten en/of het beleid en het beheer van een persoon of entiteit te bepalen of doen bepalen, hetzij door middel van eigendom van aandelen, eigendom van stemgerechtigde effecten, door contract, hetzij op een andere manier.

Algemene voorwaarden: deze Algemene voorwaarden van Eurosatshop bvba voor online verkoop en leveringen van Producten; 

Eurosatshop bvba en /of haar gelieerde ondernemingen, die opereren onder de naam Eurosatshop bvba, telefoonnummer +32 11873128 
Klant: iedere natuurlijke persoon die partij is in of betrokken is bij een juridische handeling of handeling als bedoeld is op wie een juridische handeling of handeling als bedoeld in dat artikel is gericht, of van wie een verzoek als bedoeld in dat artikel afkomstig is;


Producten: alle items die Eurosatshop bvba voor verkoop aanbiedt aan klanten via haar website; 

Website: https://www.eurosatshop.be/.

De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, orderbevestigingen, leveringen van Producten en facturen van Eurosatshop bvba  van de klant, voor elke bestelling van de klant naar Eurosatshop bvba, en op alle overeenkomsten tussen Eurosatshop bvba en de klant alsmede op elk verzoek van de klant tot levering van producten en/of voor alle informatie met betrekking tot de Producten of andere Producten, met inbegrip van en zonder beperking speciale aanbiedingen, acties en kortingen, ongeacht of uiteindelijk een Product wordt besteld door de klant. Voordat een bestelling kan worden verzonden, dient de klant akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden door het desbetreffende selectievakje aan te vinken en op de knop voor uiteindelijke verzending te klikken. Klanten kunnen de Algemene voorwaarden en de details van de bestelling opslaan en afdrukken met behulp van de faciliteiten die beschikbaar zijn op de website en de opgeslagen kopie permanent beschikbaar houden. Eurosatshop bvba bevestigt de ontvangst van de bestelling per e-mail.

Algemene voorwaarden die door de klant worden gehanteerd of andere Algemene voorwaarden zijn niet van toepassing. De klant kan slechts beroep doen op alternatieve en/of aanvullende voorwaarden indien en voor zover Eurosatshop bvba dat schriftelijk aanvaardt. Dergelijke alternatieve of aanvullende Algemene voorwaarden doen geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor zij specifiek en uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

Eurosatshop bvba behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Algemene voorwaarden en/of deze aan te vullen. Echter, dergelijke wijzigingen en aanvullingen zullen niet van toepassing zijn op reeds gesloten overeenkomsten door de orderbevestiging van Eurosatshop bvba in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden.

COMMUNICATIE 

Alle communicatie tussen Eurosatshop bvba en de klant kan in elektronische vorm plaatsvinden, tenzij expliciet anders bepaald door de Algemene voorwaarden en/of de overeenkomst en/of de wet. 

BESTELPROCES

Kiezen uit onze Producten. De klant kiest het Product dat of de Producten die hij wil bestellen door op de knop Toevoegen aan winkelwagen te klikken. Hiermee wordt/worden het artikel of de artikelen in het winkelmandje geplaatst. De klant kan zijn eigen keuze op elk moment wijzigen tot aan verzending van de bestelling (tot de stap Betaling) door het aanpassen van het aantal Producten, door het vakje Verwijderen selecteren of door het bestelproces te annuleren. Door op de knop Bestel nu te klikken gaat de klant door naar de volgende stap.
Identificatie van klanten. De klant geeft zijn persoonlijke gegevens op zoals gevraagd onder "Mijn gegevens". Informatie over het geslacht is alleen vereist indien de klant kiest voor de verwerking van de betaling met bepaalde middelen en voor zover vereist door de externe betalingsverwerkingsaanbieder. Er kan een "afleveradres" worden ingevoerd dat afwijkt van het "factuuradres". Anders is het "afleveradres" gelijk aan het "factuuradres" dat is ingevoerd onder "Mijn gegevens".

De klant zal worden gevraagd om alle details te controleren en de Algemene voorwaarden door te lezen, met inbegrip van en zonder beperking, de melding inzake eerlijke verwerking en de verwijzing naar het herroepingsrecht van de klant. De klant kan slechts doorgaan met het bestelproces nadat hij/zij akkoord is gegaan met de Algemene voorwaarden en de melding inzake eerlijke verwerking (door de desbetreffende vakjes te selecteren).
Selectie van betaalwijze.  De klant kiest de gewenste betaalwijze. 
Een bestelling plaatsen.  Een bestelling wordt geplaatst door de klant door op de knop voor definitieve bestelling te klikken. Eurosatshop bvba bevestigt de ontvangst van de bestelling per e-mail. Het contract tussen de partijen wordt opgesteld zodra de bestelling door Eurosatshop bvba  is bevestigd via e-mail.

TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

Elke verklaring van Eurosatshop bvba op de website over de beschikbaarheid van Producten vormt een uitnodiging om een aanbod te doen. Een overeenkomst wordt gesloten zodra Eurosatshop bvba de bestelling van de klant bevestigt. Bevestiging kan elektronisch plaatsvinden (bijv. via de website, via e-mail of sms-bericht, of door vergelijkbare technologieën) of, indien overeengekomen, schriftelijk. Voor alle duidelijkheid: de bevestiging door Eurosatshop bvba van ontvangst van de order van de klant betekent niet dat Eurosatshop bvba de order ook daadwerkelijk aanvaardt.

Eurosatshop bvba behoudt zich het recht voor bestellingen van klanten te allen tijde te weigeren. Als Eurosatshop bvba gebruikmaakt van het recht om een bestelling te weigeren, stelt Eurosatshop bvba de klant hiervan zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling op de hoogte. 
 
Bij bevestiging van de bestelling biedt Eurosatshop bvba de klant de bevestiging van de inhoud van de overeenkomst zoals gesloten per e-mail en op papier op het moment van aflevering van de Producten.

Informatie, afbeeldingen, mededelingen, advertenties, offertes etc. die op de website zijn geplaatst of per e-mail of andere communicatiemiddelen zijn verzonden over aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de Producten worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Eurosatshop bvba garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en Producten volledig overeenstemmen met de verstrekte informatie tenzij de informatie is aangewezen als contractuele informatie.

OPZEGGING VAN OVEREENKOMSTEN 

De Klant ("u") kan deze overeenkomst opzeggen met inachtneming van de volgende instructies met betrekking tot het herroepingsrecht:


Herroepingsrecht 

u hebt het recht om u binnen 30 (dertig) dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen, op voorwaarde dat u het product of de producten en de verpakking met de nodige zorg hebt behandeld en het product of de producten alleen hebt uitgepakt of gebruikt voor zover redelijkerwijs nodig om te kunnen beoordelen of u het product of de producten wilt houden. de herroepingsperiode loopt af 30 dagen na de dag waarop u het laatste product hebt verworven of nadat een andere derde partij dan de vervoerder die door u is aangegeven, het laatste product fysiek in bezit heeft genomen.
voor uitoefening van het herroepingsrecht dient u ons

Eurosatshop bvba
e-mailadres: Laat ons een bericht achter! We zullen graag contact met u opnemen!
telefoonnummer: +32 11 873128                            
op de hoogte te stellen van uw besluit tot herroeping van deze overeenkomst door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail). 
teneinde binnen de opzeggingstermijn te blijven, is het voldoende dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht opstuurt voordat de herroepingsperiode is verstreken.

Gevolgen Van Herroeping

indien u zich terugtrekt uit dit contract, vergoeden wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de kosten van bezorging (met uitzondering van de aanvullende kosten die voortkomen uit de keuze van een ander bezorgingstype dan het goedkoopste type standaardbezorging dat door ons wordt aangeboden, voor zover van toepassing), onverwijld en in elk geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij zijn geïnformeerd over uw besluit tot herroeping van deze overeenkomst. wij verrichten deze terugbetaling met dezelfde betaalmiddelen als u hebt gebruikt voor de aanvankelijke transactie, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in elk geval, worden er geen kosten in rekening gebracht als gevolg van een dergelijke terugbetaling. wij kunnen afzien van terugbetaling totdat wij de goederen terug hebben ontvangen of, indien dit eerder is, totdat u hebt aangetoond dat u de goederen hebt teruggestuurd.

U bent aansprakelijk voor een eventuele verminderde waarde van de goederen ten gevolge van een andere behandeling dan nodig was voor het vaststellen van de aard, kenmerken en werking van de goederen.

EINDE VAN DE INSTRUCTIE MET BETREKKING TOT HET HERROEPINGSRECHT.

PRIJZEN 

De prijs die van toepassing is op het Product op het moment van bestelling is in euro's en is inclusief btw en exclusief transport- en leveringskosten. 

Bij het uitoefenen van het recht op terugtrekking uit een overeenkomst als bedoeld in artikel dient de klant de kosten voor het terugsturen van het Product of de Producten te dragen als het geretourneerde Product of de geretourneerde Producten overeenkomen met het bestelde Product of de bestelde Producten en indien de prijs van het geretourneerde Product of de geretourneerde Producten minder dan veertig (40) euro per stuk bedraagt. In andere gevallen draagt Eurosatshop bvba de kosten van retourzending van het Product of de Producten.

BETALING 

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anderszins bepaald, dient de betaling te geschieden op de wijze zoals aangegeven op de website.

Bepaalde betalingsmiddelen mogen alleen worden gebruikt indien aan de vereisten van deze middelen is voldaan (zoals een onderzoek naar de kredietwaardigheid van de klant, verificatie van de klant en autorisatie). Indien dergelijke voorwaarden van toepassing zijn, zullen deze worden aangegeven op de website. 

Indien de klant besluit om te betalen door middel van een creditcard die is uitgegeven door een derde partij of via een elektronische betaalwijze, zijn de voorwaarden van de kaartverstrekker of bank van toepassing. Eurosatshop bvba is geen partij in de relatie tussen de klant en de kaartverstrekker of bank. Verder zal een externe betalingsverwerkingsaanbieder de betaling door de klant faciliteren via de relevante creditcardverstrekker of bank van de klant. Eurosatshop bvba  handelt geen betalingen van klanten af en gebruikt alleen de gegevens met betrekking tot deze betalingen zoals deze door derden worden verstrekt.

Indien de klant in verzuim van betaling is, dient de klant het nog openstaande bedrag te betalen verhoogd met anderhalf (1,5) keer de jaarlijkse wettelijke rente, berekend vanaf de eerste dag na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn. Eurosatshop bvba behoudt zich het recht voor aanvullende schadevergoeding te claimen wegens een dergelijk verzuim.
 
AFLEVERING, LEVERINGSDATUM, TRANSPORT EN RISICO

Eurosatshop bvba levert de bestelde Producten af op het afleveradres dat is aangegeven door de klant. Voor elke bestelling moet de klant aangeven of het afleveradres hetzelfde is als het factuuradres; het is mogelijk om een ander afleveradres op te geven. 

Er vinden geen leveringen plaats op een postbusadres. Levering van de bestelde Producten zal worden uitgevoerd door een vervoerder die is ingeschakeld door Eurosatshop bvba. 

Bestellingen worden zo snel mogelijk geleverd nadat de bestelling is bevestigd en de wijze van betaling zoals vermeld door de klant, is verwerkt. In principe streeft Eurosatshop bvba  ernaar haar vervoerder een besteld Product binnen tien (3) werkdagen te laten leveren, tenzij anders aangegeven door Eurosatshop bvba en binnen een termijn van maximaal dertig (30) werkdagen. In principe vinden de leveringen plaats op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur. 

Gewoonlijk is het niet mogelijk voor een klant om Producten te bestellen die tijdelijk niet op voorraad zijn.  In het geval dit toch gebeurt, laat Eurosatshop bvba de klant weten wanneer dit Product weer beschikbaar zal zijn. 

Indien een klant niet aanwezig is op de eerste werkdag dat het bestelde Product wordt geleverd, zal de vervoerder het Product opnieuw op de eerstvolgende werkdag aanbieden. Een besteld Product wordt in totaal drie (3) keer aangeboden aan de klant. Indien de klant niet in staat is om het Product in ontvangst te nemen, krijgt de klant een kaart in de brievenbus. De kaart bevat een telefoonnummer dat de klant kan bellen om een nieuwe afspraak voor aflevering te maken. 

Aangegeven levertijden of -datums zijn slechts indicaties en worden nooit als een uiterste datum of tijd beschouwd, tenzij een vaste leveringsdatum is overeengekomen. Als een klant nog moet voldoen aan enige verplichting jegens Eurosatshop bvba van welke aard dan ook, met inbegrip van de betaling van een voorschot, hetzij voor afbetaling of anderszins, is Eurosatshop bvba gerechtigd tot opschorting van de levering of verstrekking van Producten. Indien een leveringstijd of -datum wordt overschreden omdat de klant geen duidelijke instructies heeft gegeven met betrekking tot levering, verstrekking of andere kwesties, of andere informatie niet heeft verstrekt en/of andere handelingen die zijn vereist voor de levering niet heeft uitgevoerd, of indien zich een omstandigheid voordoet die niet kan worden toegeschreven aan Eurosatshop bvba en die een belemmering vormde voor levering voor of op de tijd/datum van levering, wordt de tijd/datum van levering verlengd met de hoeveelheid tijd waarmee de uitvoering van de overeenkomst is vertraagd of belemmerd. 

Als nakoming door Eurosatshop bvba van zijn verplichtingen ten aanzien van de levering of de tijd/datum van de levering worden verhinderd of bemoeilijkt door onvoorziene omstandigheden waar Eurosatshop bvba geen controle over heeft, bijvoorbeeld, mobilisatie, oorlog, terroristische aanslagen, opstand of een staking, onderbrekingen in de bedrijfsactiviteiten, gebrek aan transportmiddelen, moeilijkheden bij de levering van grondstoffen of andere gevallen van overmacht, wordt de tijd/datum van levering verlengd met de hoeveelheid tijd waarmee de uitvoering van de overeenkomst is vertraagd of belemmerd. Als de situatie voor een langere periode dan drie (3) weken aanhoudt, hebben de klant en Eurosatshop bvba het recht de overeenkomst in te trekken. Eurosatshop bvba gaat ermee akkoord om betalingen door de klant zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk terug te betalen. Indien de levering van een Product is vertraagd, of als een overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd, wordt de klant gewaarschuwd zodra Eurosatshop bvba op de hoogte wordt gebracht van een dergelijke vertraging of een dergelijk ongemak.

Vroegtijdige deelleveringen zijn te allen tijde toegestaan. Een klant is verplicht een dergelijke levering door Eurosatshop bvba te aanvaarden. De Algemene voorwaarden gelden eveneens voor deelleveringen. 

Vanaf het moment van levering aan de klant, is het Product de financiële verantwoordelijkheid en het risico van de klant. 
 
EIGENDOMSVOORBEHOUD 

Alle producten die zijn geleverd door harman blijven eigendom van eurosatshop bvba totdat het verschuldigde bedrag onder de overeenkomst volledig is voldaan, met inbegrip van eventuele verschuldigde rente en kosten van invordering. 

Indien derden beweren dat zij rechten hebben ten aanzien van de door Eurosatshop bvba  geleverde Producten die onderhevig zijn eigendomsvoorbehoud of een recht in het leven willen roepen ten aanzien van deze Producten of deze wensen op te eisen, stelt de klant hier Eurosatshop bvba onverwijld van op de hoogte.

Indien  Eurosatshop bvba de overeenkomst beëindigt en het Product of de Producten terughaalt, is Eurosatshop bvba te allen tijde bevoegd, doch niet verplicht, de Producten te verkopen aan een of meer derden onverminderd het recht van Eurosatshop bvba op vergoeding van de schade die het bedrijf lijdt als gevolg van het verzuim van de klant.

CONFORMITEIT EN GARANTIE 

Eurosatshop bvba garandeert dat de Producten voldoen aan de overeenkomst, de specificaties die in de offerte zijn opgegeven, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of uitvoerbaarheid en de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften die bestaan op het tijdstip waarop de overeenkomst werd gesloten. Aanvullende technische gegevens over de Producten zijn beschikbaar op de website(s).

Mogelijk is een fabrieksgarantie verbonden aan bij Eurosatshop bvba gekochte Producten door een klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. De consument vindt meer informatie hierover in of op de verpakking van het desbetreffende Product of op de website(s). Deze fabrieksgarantie doet geen afbreuk aan de rechten en vorderingen die de klant kan opeisen ten opzichte van Eurosatshop bvba onder toepasselijke wetgeving. Eurosatshop bvba zal zich volledig houden aan de wettelijke verplichtingen waaraan het bedrijf is onderworpen als een verkoper met betrekking tot conformiteit van verkochte Producten zoals bedoeld naar een klant toe.

In geval van niet-conformiteit, garandeert Eurosatshop bvba dat het binnen een redelijke termijn zorg zal dragen voor de reparatie of vervanging van het Product in kwestie, in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden en alle toepasselijke wetgeving.

De wettelijke garantieperiode duurt twee (2) jaar, te beginnen op de datum waarop het Product is geleverd en/of in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, en de factuur dient als garantiebewijs.

In het geval van een defect in of aan een Product dat het gevolg is van ondeskundig of onjuist gebruik, externe gebeurtenissen in de ruimste zin van het woord waaraan de klant het Product heeft blootgesteld, demontage of de-installatie, opzet of grove nalatigheid van zijde van de klant, kan de klant in geen geval een garantieclaim indienen tegen Eurosatshop bvba onder de garantie. 

Indien een klant een claim indient in het kader van de (wettelijke) garantie, zal hij moeten samenwerken met Eurosatshop bvba voor zover noodzakelijk, onder andere door Eurosatshop bvba in staat te stellen een onderzoek uit te voeren naar de omstandigheden waaronder of waarin het Product is gebruikt en de wijze waarop de Producten zijn geïnstalleerd. 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten die zijn verkocht en geleverd door Eurosatshop bvba blijven eigendom van Eurosatshop bvba  of - indien van toepassing - de leverancier(s) of onderaannemer(s), inclusief aan Eurosatshop bvba gelieerde entiteiten of entiteiten die hieraan in een groep zijn verbonden, komen uitsluitend ten bate van Eurosatshop bvba of - indien van toepassing - de leverancier(s) of onderaannemer(s). Dit is inclusief auteursrechten, octrooirechten, merkrechten, modelrechten, knowhow, het recht op een handelsnaam, databaserechten en exclusieve licentierechten.

AANSPRAKELIJKHEID 

De aansprakelijkheid van Eurosatshop bvba jegens de klant wordt beoordeeld op grond van de artikelen 12.2 en 12.3:

De aansprakelijkheid van Eurosatshop bvba voor schade die voortkomt uit nalatigheid beperkt zich tot typisch en redelijkerwijs te voorziene schade die voortkomt uit het niet nakomen van een materiële contractuele verplichting. Een materiële verplichting is een verplichting die is vereist voor de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst waarop de klant vertrouwt en kan vertrouwen.

De bovenstaande beperking van de aansprakelijkheid is niet van toepassing op de aansprakelijkheid van Eurosatshop bvba in geval van schending van leven en lichamelijke integriteit, bewust wangedrag en grove nalatigheid.

DIVERSEN 

Indien een of meer van de bepalingen van de Algemene voorwaarden ongeldig zijn of nietig of niet-bindend worden verklaard, doet dit niets af aan de geldigheid van de overige bepalingen.

Enige rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene voorwaarden voor de klant zijn niet overdraagbaar, tenzij dit is vastgelegd in deze Algemene voorwaarden of het expliciet schriftelijk met Eurosatshop bvba is overeengekomen. 


De hoofdstukken en kopjes in deze Algemene voorwaarden dienen uitsluitend voor het gemak van de lezer en zijn niet van invloed op de inhoud of de betekenis van het bepaalde in deze Algemene voorwaarden.

In deze Algemene voorwaarden omvat, tenzij de tegenovergestelde bedoeling redelijk duidelijk is, het geslacht alle geslachten, het enkelvoud omvat het meervoud en omgekeerd, en als een woord of woordgroep wordt gedefinieerd, hebben de andere grammaticale vormen een overeenkomstige betekenis.

HET MELDEN VAN KLACHTEN 

Indien een klant niet tevreden is met de manier waarop Eurosatshop bvba  de overeenkomst uitvoert of de overeenkomst heeft uitgevoerd, kan de klant zijn volledige en duidelijk omschreven klacht binnen een redelijke termijn bij Eurosatshop bvba neerleggen. 

Een klant kan zich tot de klantenservice van Eurosatshop bvba wenden met vragen en/of klachten met betrekking tot de Producten die door Eurosatshop bvba zijn geleverd.

Klachten die bij Eurosatshop bvba worden ingediend, zullen binnen een termijn van tien (10) werkdagen na de dag van ontvangst door Eurosatshop bvba worden beantwoord. Indien een antwoord op een klacht mogelijkerwijs langer zal vergen, stuurt Eurosatshop bvba de klant bevestiging van ontvangst van de klacht binnen de eerder genoemde termijn. Deze melding bevat ook een indicatie van de termijn waarbinnen de klant kan rekenen op een uitgebreider bericht. 

RECHTSKEUZE 

De wetgeving van België is van toepassing op alle verbintenissen tussen Eurosatshop bvba en de klant, op de website, op deze Algemene voorwaarden en op alle contractuele en niet-contractuele verbintenissen die daaruit voortvloeien of die daarmee verband houden.